FAQ

FAQ – Frequently Asked Questions

Här kan du hitta svar på några vanliga frågor.

Måste jag skicka in kopior på certifikat och medical?

JA! För att vara behörig som pilot inom FFK, måste Kårstaben alltid ha aktuella kopior på certifikat, medical och flygtidsuppgifter.

Rekomendationen är att så fort du får et nytt certifikat eller medical så skicka in det direkt till Kårstaben. Du kan faxa eller helst skicka in en skannad kopia via mail. Använd adressen: [mailto]medlem@ffk.se[/mailto]

Vilka ersättning får jag för kurser?

Du som är FFK-medlem och deltar i någon av våra kurser får fri resa till och från kursen samt fri mat och fritt boende.

Om kursen är kortare än 3 dagar får du dagersättning, 72 kronor per dag

Om kursen varar minst 3 dagar får du dagpenning för kursdagarna.
För lördag och/eller söndag i början och/eller i slutet av kursen dock bara i särskilda fall.

Resa. Din fria resa mellan bostaden och utbildningsplatsen vid kursens början och slut kan ske med tåg i 2:a klass eller motsvarande, alternativt med egen bil. Med egen bil får du ersättning med 18:50 per mil. Du ska välja det färdsätt som är billigast och/eller lämpligast.

I samtliga fall som en elev har haft utlägg för en resa måste utläggen styrkas med kvitto, detta gäller även för hemresan. OBS! Fria resor gäller ej elever som är bosatta utomlands.

Dagersättning
Dagersättningen betalas ut för utbildningar som är kortare än tre dagar. Ersättningen är skattefri och beloppet är 72 kr per dag.

Dagpenning
Vid utbildning som är minst tre dagar lång och pågår i minst sex timmar per dag har du rätt till dagpenning. Ersättningen ges för varje utbildningsdag men inte lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar en utbildning. Dagpenningen är lägst 130 kronor och som högst 823 kronor per dag (2013). Hur stor dagpenningen blir beror på din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Du ska därför ta med dig ett besked från Försäkringskassan om detta till kursen. Ta därför i god tid, helst en månad före kursen, kontakt med Försäkringskassan. Se till att din inkomstuppgift hos dem är aktuell. Din SGI får inte vara äldre än ett år. Är ditt SGI äldre än ett år betalas automatiskt lägsta dagpenning ut som ersättning. Skulle du vid utbildningens start sakna eller ha en för gammal SGI kan du alltid komplettera dina uppgifter i efterhand. Du får då mellanskillnaden utbetald.

Elever som inte lämnar SGI får 72 kr/dag eller 130 kr/dag vid kurser 3 dagar eller längre

Elever som är bosatta utomlands och saknar svensk fastställd SGI, studerar eller är pensionärer får 130 kr per dag. Din dagpenning beräknas som 90 % av din SGI, delat med 365. Dagpenningen är skattepliktig. FFK drar 30 % i preliminärskatt vid utbetalningen.

Om inget annat anges i kursinbjudan och du förlorar arbetsförtjänst på grund av att du deltar i en kurs, antingen i en kortare kurs där du får dagersättning eller för lördag och/eller söndag i början eller slutet av en längre kurs, kan du få dagpenning som ersättning för dessa dagar.

Villkoret är att du genom intyg från din arbetsgivare kan styrka inkomstbortfallet, det vill säga att arbetsgivaren gör/intygar avdrag på din lön för just de dagarna.

Övrigt. Återbud måste lämnas skriftligen minst trettio dagar innan kursstart, annars debiteras eleven den redan inbetalda anmälningsavgiften. Undantag ges vid sjukdom eller nyanställning som då måste styrkas med intyg.
Är du förlagd på militärt logement får du i regel dela logementet med dina kurskamrater. Under annan utbildning inkvarteras du i regel i dubbelrum tillsammans med någon annan av dina kurskamrater.

Specialkost För dig som kräver någon form av specialkost under en utbildning måste meddela det i samband med din ansökan till utbildningen.

OBS. För att få dagpenning ska du lämna:

 1. Reseräkning (med kvitton på utlägg)
 2. Ett aktuellt SGI från Försäkringskassan

Vid kurs kortare än 3 dagar eller om kursen påbörjas eller avslutas på en lördag/söndag
3. Intyg från arbetsgivaren om förlorad inkomst

Om du tidigare varit på kurs och har samma bankkonto kvar, ange detta. Det underlättar för administrationspersonalen. Under kursen får du tillfälle att skriva din reseräkning som samlas in i slutet av utbildningen. Ta därför med dig uppgift om ditt plusgiro- eller bankkonto där din ersättning ska sättas in. Se också till att du får med dig bankens clearingnummer. Fyll i alla dina personuppgifter, texta tydlig.

Lämna/skicka in underlaget så fort som möjlig!
Underlag som kommer in efter kalenderårets slut kan ej betalas ut.

Får jag flyga?

Varje år flyger piloter utan giltiga behörigheter. Oftast beror det på okunskap om vilka datum som gäller och när. Nedan är en enkel checklista innan flygning.

Har jag giltigt certifikat
Certifikatets giltighetstid står på sidan 3 efter punkt IX. Längden beror på hur mycket du själv önskar och har betalt dock max fem år.

Har jag giltigt medical
Ditt medicinska behörighetsperiod styrs mycket av din ålder. För PPL lägst klass 2 hos en AME:
- Under 40 år vart femte år
- 40 till 49 år vartannat år
- 50+ varje år

Datum för giltighetsperioden står på ditt medicinska intyg.
Du kan göra läkarundersökning tidigast 45 dagar innan det går ut utan att flytta giltighetsdatum.

Får jag ta passagerare
Om jag gjort minst tre start/landningar på typen/klassen de senaste 90 dagarna. Kontrollera i din flygdagbok.

Har jag giltig klassbehörighet
Var 24:e månad måste du förlänga din enmotorbehörighet (SEP) med PC eller ha flugit minst tolv timmar de senaste tolv månaderna före att klassbehörigheten går ut, inklusive en timme med flyglärare eller CRI. Sex timmar måste vara PIC och minst tolv landningar. PC kan utföras tidigast tre månader före förfallodatum som finns på sidan 4 på certifikatet eller sidan 5 om din PC-kontollant skrivit på.

Har jag giltig typbehörighet
Om planet har en type-rating eller är en tvåmotormaskin ME krävs PC var tolfte månad. Gör man PC på tvåmotor och flugit minst tolv timmar per år så brukar man förlänga båda behörigheterna samtidigt. Giltigheten står på sidan 4 eller 5.

Får jag flyga när det är mörkt
Har du utfört minst tre landningar de senaste 90 dagarna varav en i mörker så är du behörig att ta passagerare. Din mörkerbehörighet är inte tidsbegränsad.

Får jag flyga IFR
Har du haft den behörigheten måste den förlängas varje år vilket du gör med en IR-PC inom tre månader innan behörigheten förfaller vilket står på certifikatet sidan 4 eller 5.

Får jag prata i radion
Idag har vi språkkrav på engelska och Svenska. Vi måste göra ett språktest innan 31 mars 2011 på engelska och 2014 för svenska. Detta syns på sidan 3 på certifikatet.

Kan jag flyga?
Har du kartor, väder och hur är din egen status. Klarar jag av sidvinden, korta fält och så vidare.

Får man använda X-klassade flygplan i FFK:s uppdragsverksamhet?

Nej man får inte använda X-klassade flygplan i tillståndspliktig verksamhet. FFK:s uppdragsverksamhet är tillståndspliktig.

Vilka flygplan får vi använda inom FFK?

Samtliga flygplan som används inom FFK måste ha ett gällande avtal med FFK.

FFK delar in flygplan i tre olika status som avgör för vilken verksamhet flygplanet kan användas:

GRÖN
 • FFK-avtal finns och är giltigt, CAMO och verkstads -avtal finns och flygplaner är i löpande underhåll. Samtliga handlingarna finns registrerade på Kårstaben.
 • Flygplanet kan användas för insatsflyg, lågflyg enligt bruksflygregler och egen-/individuell- träningsflygning.
GUL
 • FFK-avtal och försäkring finns och är giltiga, och handlingarna finns registrerade på Kårstaben.
 • Flygplanet kan användas för egen-/individuell- träningsflygning UTOM LÅGFLYG.
 • Piloten ansvarar vid varje flygning att flygplanet är luftvärdigt och uppfyller gällande regler.

 

RÖD
 • Avtal eller någon handling saknas. En röd markering visar vilket avtal, datum eller handling som saknas.
 • Flygplanet kan inte användas för någon FFK-verksamhet innan avtal och handlingar har kompletterats.

 

Flygplanslistan är alltid uppdaterad och visar status på flygplan

Får Piper Super Cub PA-18 användas i FFK:s verksamhet?

PA-18 är ett sk. Annex 2 flygplan och får normalt inte användas i tillståndspliktig verksamhet. FFK har dock fått dispens att använda PA-18 Cub för icke tillståndspliktig verksamhet, dvs. individuell och egen -träning. Övriga Annex 2 flygplan kan förnärvarande ej användas i någon del av FFK:s verksamhet.

Använder FFK privatägda flygplan?

FFK strävar alltid efter att använda flygklubbs-administrerade flygplan.

Vid inhyrning av flygplan till verksamheten gäller följande prioritet:

 • Målsättningen är att tillmötesgå de behov och önskemål som beställande myndighet har för uppdraget.
 • I första hand används flygklubbsägda och flygklubbs-administrerade flygplan där flyplanshyran betalas till en flygklubb.
 • Finns inte något för aktuellt uppdrag lämpat flygplan enligt ovan tillgängligt vid det aktuella hyresbehovet kan även inhyrning av flygplan med annat ägarförhållande ske

Vad har jag för användarnamn och lösenord på FFKs Dina Sidor

För att logga in på Dina Sidor använder du ditt medlemsnummer som användarnamn och dina 4-sista siffror i personnumret som lösenord.

Ett exempel som du kan prova:
Användarnamn: ks099 Lösenord: 9999

 

Varför kan jag inte logga in mot FFKs Dina Sidor med Safari?

Om du använder webbläsaren Safari för att logga in mot FFKs "Dina Sidor" måste du göra en inställning för att det ska fungera.

Du måste göra en inställning i inställningarna för Safari för att få det att fungera.

Inställning Safari

 

 

Gå in i inställningarna i Safari och välj Integritetsskydd och sätt markeringen "Tillåt alltid"

Samma typ av inställning måste göras i iPhone och iPad för att det ska fungera med den versionen av Safari.

Login

tre × 5 =

Lost your password?