Att bli medlem

Vem får gå med i FFK?

Enda kravet för att bli medlem i FFK är att man är mantalsskriven (bosatt) i Sverige och delar FFK:s mål och inriktning. Vem som helst kan gå med, inte bara piloter med flygcertifikat.

Medlemsförmåner:

  • Möjlighet att med flygklubbens flygplan deltaga i samhällsnyttig flygverksamhet i såväl fred som ofred. FFK har Luftfartsinspektionens tillstånd till 14 olika typer av verksamhet inom uppdragsflyget.
  • Alla medlemmar omfattas av FFK:s medlems-försäkring under all FFK-relaterad verksamhet utan någon extra kostnad, (olycksfall-, flyg-, motor-fordonsförsäkring) OBS! Medlemsförsäkringen gäller även vid resa till o från verksamheterna (övning, möten, brandflyg mm)
  • Förmånlig rabatt på prenumeration av Flygrevyn
  • FFK-Nytt, vår egen medlemstidning direkt hem i brevlådan

Årsavgiften är 200 kronor för vuxna. Ungdomar under 25 år betalar 100 för två års medlemskap.


Vad krävs för att flyga i FFK?

FFK:s flyggrupper är organiserade länsvis i länsflygavdelningar. Du söker medlemskap i länsflygavdelningen i ditt hemlän. Detta görs direkt på din ansökningsblankett.

Frivilliga Flygkåren in indelat i tre huvudspår: Hemvärnsflyget, Marinflyget och Flyginsatsflyget. Inom respektive huvudspår finns många flygrupper som agerar i olika roller. Hemvärns- och Marinflyget är militärt och Flyginsatsflyget är civilt. Du är välkommen att söka dig till valfritt huvudspår men observera att det inte alltid finns vakanser i varje huvudspår. Mer information om huvudinriktningarna i ditt län kan du få från din länsflygavdelning (klicka dig vidare hit för kontaktinformation).

För att deltaga i den operativa verksamheten ställs flera krav som går att indela i tre huvudkategorier:

  • Förkunskapskrav
  • Utbildningskrav
  • Lämplighetskrav

Förkunskapskrav

I dagsläget lyder FFK under ett bruksflygtillstånd. Inom det ordinarie bruksflyget ställer Transportstyrelsen krav på kommersiell flygutbildning för alla piloter. FFK har tillsammans med Transportstyrelsen utarbetat ett undantag som innebär att de frivilliga piloterna inom FFK endast behöver ett PPL. Däremot liknar många av FFK:s förkunskap- och erfarenhetskrav de som ställs på en kommersiell pilot i bruksflygverksamhet. Beroende på det aktuella uppdraget skiljer sig timkraven på den enskilde piloten. De konkreta förkunskapskraven som ställs på pilot i FFK är:

  • Generellt gäller ett minimikrav på 200 total flygtid (sökande som genomgått integrerad flygutbildning mot CPL reduceras till 150 total flygtid).
  • Vissa svårare uppdragstyper kräver en totaltid upp till 300 flygtimmar.
  • Behörig pilot (med giltiga certifikat och intyg) och generellt god flygtrim vid deltagande i verksamheten.

Här följer ett utdrag ur Frivilliga Flygkårens Drifthandbok (DHB) 3.4:

Förare
LFS 2007:58 utgör grunden för förarens ansvar och befogenheter i uppdragsverksamheten. Förare skall dessutom fylla erfarenhetskraven och vara utbildad för uppdraget samt godkänd av Chefspilot, när så är tillämpbart, i samråd med aktuell flygklubbs motorflygchef. OPS 2007:58 daterad 11 juni 2007 framgår av bilaga 1 till detta kapitel. Föraren är skyldig att hålla sig uppdaterad på förändringar i regelverket.

3.4.1 Erfarenhetskrav för förare
Erfarenhetskrav för förare vid genomförande av olika typer av uppdrag framgår av nedanstående förteckning

Uppdrag
Min motor flygtid
Särskild utbildning
Radiakindikering 200 t Ja
Maskeringskontroll 300 t Ja
Rekognoseringsering 200 t Ja
Övervakning av vattenområde 200 t Ja
Trafikövervakning 300 t Ja
Kontroll av land- och kustgränser 300 t Ja
Kontroll av luftledningar vid stormskador och dyl 300 t Ja
Katastofinsatser, rekognosering med räledare 200 t Ja
Målgång för försvaret 200 t Ja
Övervakning av riskzon 200 t Ja
Fällning av fallskärmshoppare och minifallskärmar 200 t Ja
Viltspaning trafikleder 200 t Ja
Allm räddntjänst 200 t
Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 200 t Ja
Flygräddningstjänst 200 t Ja
Miljöräddningstjänst till sjöss 300 t Ja
Sjöräddningstjänst 300 t Ja
Fjällräddningstjänst varav minst 100 t fjällflygning 300 t Ja
Skogsbrandbevakning 100 t (år 2013) Ja
Sjöbevakning 300 t Ja
Pejling av radiosändare 300 t Ja


Om förare har gått en ab initio-utbildning (CPL integrated) får erfarenhetskraven minskas med 50 timmar.

Utbildningskrav

Utbildningskraven skiljer sig beroende på vilken del av FFK:s verksamhet du ansluter dig till. Observera att utbildning till de olika befattningarna inom FFK innebär att personligt åtagande som sträcker sig under en längre tid.

Lämplighetskrav

FFK har tillstånd att flyga skarpa uppdrag åt flera svenska myndigheter, Försvarsmakten och Marinen – ofta på låg höjd, med ny utrustning och under speciella förhållanden. De piloter som flyger i FFK måste vara lämpliga och uppvisa ett gott omdöme. Det är alltid upp till länsflygavdelningen i respektive län att avgöra om en pilot är lämplig för att flyga i FFK. Eftersom detta kräver personkännedom förväntas piloter som aspirerar till aktiv flygning inom FFK att personligen taga kontakt med länsflygchef och gruppchefer i länet. Först efter godkännande från länsflygavdelningens ledning kan aspirant komma på tal för utbildning och sedermera placering i flyggrupp inom FFK.

Frivilliga Flygkåren ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet, goda befälhavar- och samarbetsförmågor. Lämplighetskraven och pilotens attityder är bland de viktigaste vid antagning till flyggrupp.

 

Här kan du ladda ner formulär för ansökan om medlemskap i FFK. För att bli medlem i Young Pilots gå in på www.youngpilots.se

Icon

0 downloads

Icon

0 downloads

Login

19 − nio =

Lost your password?