Tillstånd

FFK-insatssflyg bedrives på grundval av Transportstyrelsens utfärdat “TILLSTÅND TILL LUFTFARTSVERKSAMHET UTAN FÖRVÄRVSSYFTE”

Verksamheten får, enligt tillståndet, bedrivas med flygplan vars högsta tillåtna startmassa ej överstiger 2000 kg. För verksamheten användes i första hand flygplan som ägs/brukas av flygklubbar. För varje flygplan finns ett avtal om nyttjande mellan ägare/brukare och FFK.
Piloter och spanare är FFK-medlemmar (oftast även medlemmar i någon flygklubb) som flyger sina klubbflygplan i FFK-organisationen enligt Transportstyrelsens tillstånd samt FFK driftshandbok.

Tillåtna insatstyper enligt Transportstyrelsens tillstånd 2012-05-01:

Insatstyp Innebörd Anm.
1. Radiakindikering Flygning över terräng för mätning, dokumentering av ev. radiak/strålning. Behov av lågflyg
2. Maskeringskontroll, Rekognosering Flygspaning efter synliga objekt, dokumentering. Behov av lågflyg
3. Övervakning av vattenområde Underlag för bedömning av miljöfara, översvämmningsrisk. Dokumentering samt ledning Behov av lågflyg
4. Trafikövervakning Flygning längs leder och områden för övervakning, ledning av fordon samt dokumentering. Behov av lågflyg
5. Kontroll av land- o kustgränser Spaning efter båtar, bilar, personer, ledning av fordon samt dokumentering. Behov av lågflyg
6. Kontroll av luftledningar vid stormskador o dyl Flygning längs linjer för spaning av större skador efter oväder. Ledning av fordon samt dokumentering. Ej lågflyg
7. Insatser vid katastrofer, räddningstjänst, eftersök av fursvunna personer Spaningsflyg, ledning av fordon samt dokumentering, efterspaning avförsvunna personer. Flygning i undantagsfall med räddningsledare Ej lågflyg med räddnings-ledare. I övrigt lågflyg vid behov
8. Målgång o övervakning av riskzon Målgång o övervakning av riskzon för försvaret. Målgång utförs ibland i formation (kompitensnivå 5) Behov av lågflyg
9. Skogsbrandbevakning Spaningsflyg för upptäckt av brand. Dokumentering, ledning och positionering. Ej lågflyg
10. Sjöbevakning S k havsövervakning, spaning, dokumentering,ledning och positionering samt identifiering av fartyg Behov av lågflyg
11. Sjöräddningstjänst Spaningsflygning efter försvunna båtar, del av båt samt människor. Dokumentering, ledning och positionering. Behov av lågflyg
12. Kontroll av infrastruktur Dokumentering, positionering av skador efter ex. storm samt ledning av fordon Behov av lågflyg
13. Pejling av radiosändare Positionering av radiosändare Ej lågflyg
14. Viltspaning utmed väg/järnväg Positionering av riskdjur, dokumentering Ej lågflyg

Beställning av insatsflyg

Vill du beställa insatsflyg så kontakta länsflygchefen i ditt län.
Du kan även ringa/faxa direkt till FFK kårstab i Nyköping tel: 0155-20 90 90 fax: 0155-28 99 77 E-mail: ks@ffk.se
Personalen ser då till att du får kontakt med rätt person för uppdragets planering och genomförande.

Varför FFK-insatsflyg?

Du kan läsa på sidan “Allmänt” om hur myndigheterna (främst SRV) på 70-talet efterfrågade möjligheten att använda sin flygorganisation, FFK, i större utsträckning i fredstid än tidigare. Staten genom Krisberedskapsmyndigheten och Försvarsmakten investerar fortlöpande i utrustning och utbildning i och för sin FFK organisation.
Resultatet blev att KSAK´s styrelse 1988 beslutade att renodla FFK till en fristående frivilligorganisation.
Dels för att FFK skulle fortsätta sitt uppdrag att organisera en flygande resurs, baserad på flygklubbarnas flygplan och piloter, för att bistå det civila försvaret vid höjd beredskap/ofred.
Dessutom för att tillmötesgå de förväntningar på fredstida utnyttjandet av de lätta flygresurserna som olika myndigheter visat.

KSAK fattade sitt beslut i den starka förvissningen om att svenskt klubbflyg skulle komma att tillföras en ökande volym i verksamheten. Samtidigt skulle olika uppdragsgivande myndigheter kunna ha en kontaktyta (i st f 150 olika klubbar) för att administrera sitt nyttjande av det lätta klubbflyget i olika sammanhang. Myndigheterna uttalar sitt gillande över det, genom samråd, skapade systemet som fungerar på ett bra sätt för alla berörda.
Flygklubbarna tillförs ca 9 MKr årligen i flygplanhyror genom FFK. Alla idag inblandade har all anledning att tacka de framsynta handläggare som under 80-talet utvecklade grunderna för FFK´s verksamhet. Detta tack gäller berörda handläggare såväl inom Försvarsdepartementet, SRV, Luftfartsinspektionen m fl myndigheter som styrelse och funktionärer inom KSAK. Inom KSAK bör främst nämnas dåvarande ordförande i styrelsen, Åke Sundén.

Alla vi klubbflygare som idag har ansvaret för att förvalta detta fina arv är dessa människor ett stort tack skyldiga. Låt oss på bästa vis tillsammans utveckla verksamheten vidare.

Login

6 + 19 =

Lost your password?