Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Flyggrupper

FFK:s flygverksamhet är uppdelad i olika flyggrupper som alla besitter specialkompetens på sitt område och erhåller kontinuerlig utbildning. Som pilot eller spanare tillhör du specifik flyggrupp.

FIG – Flyginsatsgrupp

Flyginsatsgrupperna består av FFK-medlemmar som övas specifikt för att kunna utföra uppdrag till stöd för det civila samhället. FIG-gruppernafinns i varje län och har 2-timmars beredskap.

Det kan till exempel vara kraftledningsinspektion, trafikövervakning, fotouppdrag eller eftersök av försvunna personer. Från luften är det lätt att skapa sig en bild av komplexa situationer och att leda och samordna insatser. Även efter den akuta krisen kan överflygningar ge många fördelar: Vilka skador har uppkommit? Vilken framryckningsväg är lämpligast för reparations-personalen?

FIG-grupperna finns i varje län och har 2-timmars beredskap. Som medlem i en FIG-grupp får du specialutbildning för den typ av uppdrag du förväntas utföra.

HV – Hemvärnsflyg

Detta är militära flyggrupper som ingår som en fast del i hemvärnsbataljonerna. Piloterna ingår i hemvärnet och klassificeras som stridandepersonal.

I dag finns 32 grupper med hemvärnspiloter över hela landet varav 14 grupper bildar 7 troppar i Hv-Undkompanierna. Hemvärnsflyggrupperna övar såväl i luften som på marken med närmast baserade hemvärnsbataljon. Piloterna genomgår ett fast utbildningsprogram och skriver tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten. De kallas regelbundet till övningar där olika typer av uppdragflyg varvas med marktjänst som pistolskytte och skyddstjänst.

SIG – Sjöinformationsgrupp

FFK flyger dagligen sjöövervakningsuppdrag för Marinen, huvudsakligen för att identifiera och dokumentera mål i farvattnen runt Sveriges kuster. Under dessa uppdrag används AIS, Automatic Identification System, som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser, t.ex direkt i en iPad ombord i flygplanet.

FFK kan även bistå med eftersök vid sjöräddningen eller hjälpa till vid oljeutsläpp. Sjöövervakningen bedrivs från ett 10-tal platser runt hela den svenska kusten, omkring 250 FFK-medlemmar deltar i arbetet. Piloterna är avtalsbundna till Marinen och kan kallas ut i samband med kriser av olika slag.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share