Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Historik

Redan 1916 fanns det planer på en frivillig flygkår

Frivilliga FlygkårenInom SAS, Svenska Aeronautiska Sällskapet (sedermera Kungl Svenska Aeroklubben, KSAK) ville man redan då bilda en flygkår som kunde stå till civilförsvarets förfogande och bestå av frivillig personal. Sedan dess har turerna varit många och först 1961 fastställde Kungl Maj.t genom ett kungligt brev till KSAK den 2 juni, “föreskrifter angående upprättande av en frivillig flygkår i Civilförsvarets tjänst”, där den centrala ledningen skulle handhas av KSAK närmast under Civilförsvarsstyrelsen.

Den 2 juni 1961 räknas således som FFK:s officiella födelsedatum och under de närmaste två åren följde organisations- och uppbyggnadsarbete.

Redan vid utgången av 1962 var 15 län organiserade och klara.

FFK var en del av KSAK fram till 1988 då den nya “frivilliga försvarsorganisationen FFK” startades formellt med egna stadgar fastställda av regeringen. (Jfr med ex.vis frivilligorganisationerna SLK, FRO, FAK, FMCK, SRK m fl) Tack vare detta kunde FFK vara en resurs även i fredstid.

Ett av skälen till att KSAK´s styrelse fattade beslut om denna omorganisation 1988 var att reglerna för anslutning till FFK förändrades så att även medlemskap utan krigsplacering blev möjligt inom FFK.

FFK arbetar aktivt för att allmänflyget skall kunna verka i samhället.Alla som önskade medverka i fredsverksamheten kunde nu bli medlemmar oavsett om det fanns vakanser i krigsorganisationen. Vid denna tidpunkt växte FFK och Hans Andersson anställdes som kårchef. Hans utvecklade FFK och arbetade som kårchef i många år och från år 2000 som Flygchef fram till hösten 2004.

Under 1993 utökades organisationen ytterligare genom det s k Fo-flyget, FFK-Fo, som rekryteras från länsflygavdelningarnas icke krigsplacerade medlemmar för krigsplacering inom hemvärnet efter godkänd utbildning.

Idag har FFK ca 2400 medlemmar, de flesta piloter som tillsammans flyger 7-9000 timmar per år i FFK´s regi. Detta innebär att någon från FFK är i luften nästan dygnet runt.

FFK arbetar aktivt för att allmänflyget skall kunna verka i samhället. För att detta skall lyckas krävs det utbildade piloter. FFK betalar varje år ca 12 MKr till landets flygklubbar i form av flygplanhyror. Detta för utförda uppdrag men även för utbildning och flygträning av piloterna.

Ny huvudman

1986 bildades Statens Räddningsverk, SRV, genom sammanslagning av bl a Civilförsvarsstyrelsen och Statens Brandnämnd

SRV, fick en annan inriktning än den tidigare Civiltförsvarsstyrelsen. Förutom civilförsvar tillkom räddningstjänst i fredstid.

SRV efterfrågade möjligheten att använda sin flygorganisation, FFK, i större utsträckning i fredstid än tidigare. Det kungliga brevet gav dock ej utrymme för en utökad fredstida verksamhet.

FFK, blir en fristående frivillig försvarsorganisation

FFK en ökande och positiv utveckling för flygklubbarna.Försvarsdepartementet föreslog i stället att FFK skulle bli en frivilligorganisation i enlighet med gällande “frivilligförordning”.
Genom regeringsbeslut 1988-04-28 fastställdes “nya” FFK:s grundstadgar att gälla fr o m 1988-07-01, och därmed upphörde KSAK:s centrala ledningen av FFK.

FFK var nu en frivilligorganisation i likhet med många andra t ex SBK, SKBR, SRK, FAK, FRO, SLK. Alla svenska medborgare fyllda 18 år var därmed välkomna som medlemmar! Nu (sedan 1994) är enda kravet för att bli medlem att du bor i Sverige.

KSAK hade fött fram sitt skötebarn som genom att kunna serva samhället på bästa sätt skulle komma att tillföra ännu mera resurser och verksamhet till klubbflyget.

Vi klubbflygare har mycket att tacka våra företrädare inom KSAK, som fattade dessa framsynta beslut. Utvecklingen har sedan dess varit ökande och positiv för flygklubbarna.

 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share