Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Regional Samverkansutbildning, RSU, 2022

Välkommen att besöka Frivilliga Flygkårens regionala samverkansutbildning, RSU, 2022, med myndigheter, elföretag och frivilligorganisationer.
24 maj. kl 09:30 på Skövde flygplats.

Under RSU övas samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter vid samhällsstörningar såsom elavbrott, översvämningar, brandövervakning, stormskador och eftersök, Search and Rescue m m.
Frivilliga Flygkåren, FFK, med sina resurser för övervakning från luften utför tillsammans med Frivilliga Automobilkåren, FAK, Bilkåren och Frivilliga Radio Organisationen, FRO, uppdrag av Svenska kraftnät, Trafikverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Räddningstjänsten i Skövde

Vi vänder oss till nationella myndigheter, länsstyrelser, som är högsta civila totalförsvarsmyndigheten, kommuner, med krisledningsnämnder och räddningstjänster, näringslivets aktörer, samt frivilliga försvarsorganisationer.

Syftet är att träna samverkan inför större naturhändelser som ger omfattande skador på samhällets infrastruktur, mm. Genom FFK:s flygresurser kan myndigheterna få realtidsbilder av skador och övrig information som ger en grund för insatsplanering och strategiska överväganden. FAK och Bilkåren svarar för bemanning av Svenska kraftnäts- och Trafikverkets bandvagnar för markinspektioner av ledningar och skadade vägar. FRO bemannar Svenska kraftnäts mobila lednings- och sambandsbandvagnar som fungerar som en länk mellan flyg och elföretagen. Dessa frivilligorganisationer är en viktig resurs för myndigheter med krisberedskapsansvar under omfattande samhällsstörningar.

RSU är Sveriges största samverkansutbildning mellan frivilligorganisationer och myndigheter och genomförs årligen sedan 2005 och omfattar fem dagar.

Årets utbildning pågår mellan 21-25 maj och utgår ifrån Skövde flygplats för flygspaning efter skador på kraftledningar, väg och järnvägar. Markinspektion av lokala kraftledningar sker i området runt Tidaholm. Ledning från luften av Svenska kraftnäts -och Trafikverkets bandvagnar sker på ett område invid Hökensås.

Utbildnings- och övningsmoment

 • Två dagars teoriutbildning om samverkan, mm.
 • Två dagars tillämpade övningar, bestående av:
 • Lokalisering och rapportering av skador på kraftledningar och elanläggningar
 • Ledning från luften av bandvagnar till skadeplats
 • Lokalisering och rapportering av skador på järnvägar och vägar
 • Rapportering av sabotage mot järnvägen i form av kopparstölder
 • Lokalisering av personer i nöd för insatser och ledning av kommunal räddningstjänst.
 • Lokalisering och rapportering av översvämningar i Ätrans vattendrag till länsstyrelsen
 • Markpatrullering av lokal ledning
 • Arbete på ledningsplats
 • En dags summering av erfarenheter

Program för besöksdagen 24 maj

09:30-10:30 Ankomst till Skövde flygplats.
Kaffe och smörgås i passagerare hallen samt information från utbildningsledarna om dagens verksamheter.
Ansvariga: Thomas Alexandersson, Tommy Wirén, Stig Emtesten, Anders Svenson, Christer Johansson.

10:30-11:00 Visning av ledningsplats och moloskonceptet
Ansvariga: Mats Holmberg, Lars Thorin, Kent Jönsson, Anders Svensson, Christer Johansson.

11:00-11:30 Lunch på Skövde flygplats

11:45-12:00 Besättningarna briefas för sina uppdrag och planerar dessa.
Besökande har möjlighet att ta del av den uppdragsbriefing som är mest intressanta för dem.

12:00-15:00 Alternativ 1.
Besök vid övningsområdet för att se ledning av bandvagnar med flyg.
Besök vid upprättad MOLOS plats samt följande av markinspektion av kraftledning.

Alternativ 2.
Att från ledningsplatsen följa flyginspektionen av kraftledningar, vägar och järnvägar.
Ansvariga: Mats Holmberg, Lennart Johansson, Lars Thorin, Kent Jönsson, Anders Svenson, Christer Johansson

15:00 Kaffe och avslutning

Svar om deltagande önskas senast 14 maj.

Svar från elbranschen sänds till Stig Emtesten; stig.b.emtesten@gmail.com
Svar från Trafikverket sänds till Anders Svenson; anders.svenson@trafikverket.se
Svar från övriga inbjudna sänds till Tommy Wirén; tommy.wiren@gmail.com

Välkomna att ta del av en av landets största krisberedskapsutbildningar/övningar!

Pilotstudie regional ledning
Frivilliga Flygkåren kommer att genomföra en pilotstudie om utveckling av regional ledning för att stärka den operativa förmågan vid omfattande samhällsstörningar inom ett större område. Pilotstudiens område är Civilförsvarsområde Västra Götaland, definierat i utredningen om Civilt försvar, SOU 2021:25.

Tillsammans med våra samverkanspartners/uppdragsgivare i Västra Götaland ska vi se över möjligheterna att ha en samordningsperson som kontakt mellan oss. Syftet är att vi på ett bättre sätt kan samverka mellan varandra och få kunskap om hur samarbetet ska gå till i händelse av stora störningar i fredstid.
Målet är att ta detta vidare till övriga regioner/civilområden som kommer att bildas i landet.

FFK kommer att kontakta många av er som vi redan samverkar med, samt övriga aktörer som kan vara av intresse att vi finns med i krisberedskapen när det gäller planering och agerande.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share